W celu dokonania wyceny niezbędne jest przedłożenie przez zamawiającego dokumentów, które są ustalane indywidualnie na potrzeby danej wyceny. W razie możliwości uzyskuję potrzebne dokumenty oraz wykonuję inwentaryzację nieruchomości.

Poniżej przedstawiam przykładowe dokumenty niezbędne do przeprowadzenia niektórych wycen nieruchomości.

Nieruchomość lokalowa:

 • numer księgi wieczystej,
 • akt nabycia nieruchomości   (akt notarialny, umowa, przydział).
 • inwentaryzacja,
 • dokumenty techniczne lokalu zawierające ogólną charakterystykę lokalu wraz z parametrami technicznymi oraz rzutem pomieszczeń lokalu,
 • w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu – umowa najmu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • nr księgi wieczystej (o ile jest założona księga),
 • numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
 • inwentaryzacja  , 

Nieruchomość

zabudowana budynkiem mieszkalnym: 

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów i ewidencji budynków,
 • akt nabycia nieruchomości   (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
 • projekt budowlany,
 • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania,
 • dokumenty techniczne budynku zawierające ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy, 
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji (rynek pierwotny).

Nieruchomości gruntowe przeznaczone na cele rolne):

 • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczyste – wypis z ewidencji gruntów
 • kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej działki (wyrys z rejestru gruntów)
 • wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • kopia mapy siedliskowo-glebowej dla danej nieruchomości.

 

 

 

Nieruchomość niezabudowana:

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • akt nabycia nieruchomości   (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
 • kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli nieruchomość jest sprzedawana,
 • mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.